th MICE & COMMUNICATION

Current Job Openings

Partner Relationship Senior Executive Officer

เจ้าหน้าที่บริหารงานอาวุโสฝ่ายบริหารคู่ค้าและลูกค้าสัมพันธ์

จำนวน 1 อัตตรา
About You:

วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรีขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขาวิชา)
เพศ: ไม่จำกัด
อายุ: 25 - 35
ประสบการณ์: อาวุโส 5 ปีขึ้นไป - ด้านการขาย การตลาด การบริหารลูกค้า การประชาสัมพันธ์

Key Responsibilities:

1.ร่วมวิเคราะห์และวางแผน ประสานงาน ติดตามงานเพื่อให้ได้รายได้จากผู้สนับสนุนในแต่ละประเภทตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ใน KPI รายบุคคลงบประมาณ
2.จัดทำ ประสานงาน รวบรวม ข้อมูล เอกสารและหลักฐานต่างๆเพื่อนำเสนอต่อผู้สนับสนุน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กรภายใต้กรอบเวลา ระเบียบ จริยธรรมทางธุรกิจ และข้อกฏหมาย
3.รักษาฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ทั้งในรูปแบบรายได้และประโยชน์แบบอื่นต่อบริษัทภายใต้จริยธรรมทางธุรกิจและข้อกฎหมาย
4.จัดทำรายงานผู้สนับสนุนและนำเสนอต่อผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบที่กำหนด ตามเวลาที่กำหนด
5.จัดทำรายงานและฐานข้อมูลในเชิงวิเคราะห์เพื่อขยายฐานลูกค้าใหม่ทั้งในเชิงอุตสาหกรรมและรายบริษัท รายบุคคล
6.ควบคุม เบิกจ่าย และสรุปการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามที่กำหนดและกรอบเวลา
7.โครงการพิเศษและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Employee Welfare:

1.ประกันกลุ่ม PA(ประกันอุบัติเหตุ)
2.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(ทิสโก้)
3.ค่ารักษาพยาบาล
4.ค่าทันตกรรม
5.ชุดยูนิฟอร์มบริษัทฯ
6.การฝึกอบรมพัฒนาความรู้
7.วันหยุดพักผ่อนประจำปี
8.สวัสดิการเงินค่าท่องเที่ยว(อายุงาน 5ปี-10ปี)
9.ตรวจสุขภาพประจำปี
10.ค่าเลี้ยงดูบุตร
11.ค่าช่วยเหลืองานศพ+พวงหรีด
12.ค่าช่วยเหลือมงคลสมรส
13.สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

เอกสารประกอบการสมัคร:

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.เรซูเม่(โดยละเอียด)
4.Transcript
5.สลิปเงินเดือน(เดือนล่าสุดก่อนการสมัครงาน) หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน(ไม่เกิน2เดือน)

หมายเหตุ:

1.ผู้สมัครต้องดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร , หนังสือให้ความยินยอม การเก็บรวบรวมใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และ กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
2.ให้ผู้สมัครส่งเอกสารการสมัครตามข้อ 1. และ “เอกสารประกอบการสมัครทั้ง 5 รายการ” ให้ครบถ้วนมาที่ recruit@mice.co.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :

ติดต่อฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และบริหารงานทั่วไป ในวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เวลา 09:00-12:00 น. และ เวลา 13:00-18:00 น.
Tel : 064-164-5445 (คุณต้อม หรือ คุณโอห์ม)

Download