th MICE & COMMUNICATION

Current Job Openings

Event Project Assistance Director

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานโครงการอิเวนต์

จำนวน 1 อัตตรา
About You:

วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ , สาขาการจัดการ , สาขา MICE หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
เพศ: ไม่จำกัด
อายุ: 35 ปีขึ้นไป
ประสบการณ์:

Key Responsibilities:

1.รับผิดชอบยอดขาย และต้นทุนของตนเองและทีมงานทั้งหมดภายใต้ความรับผิดชอบรายไตรมาสและรายปีเพื่อให้ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
2.วางแผน จัดทำ ควบคุม ปรับปรุง สรุปรายงานด้านงบประมาณ และเอกสารต่างๆ รายงานที่มอบหมาย หรือที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดส่งตามกำหนดรายเดือน ไตรมาส ปี หรือตามระยะเวลาที่กำหนด
3.วางแผน ประสานงาน และควบคุมทีมงาน พร้อมการรวบรวมและนำข้อมูลสื่อสารกับทีมงาน และต้องปรับปรุงข้อมูล รวมทั้งสื่อสารให้ทันเวลา ตลอดจนดำเนินการตามกรอบเวลาทั้งหมดที่กำหนด
4.ประสานงานกับลูกค้าพร้อมการเสนอ Proposal และใบเสนอราคาให้แก่ลูกค้า ดูแลความต้องการของลูกค้าเพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด
5.วางแผนการบริหารโครงการ / กิจกรรม ให้เป็นไปตามงบประมาณ และเป้าหมายที่กำหนด จัดแบ่งทีมงานเพื่อรับผิดชอบในส่วนต่างๆ สรุปงบประมาณ งานเอกสารที่เกี่ยวข้อง และรายงานสรุปงานภายใต้กรอบเวลาที่กำหนด และถูกต้อง และ เป็นผู้รับผิดชอบต่อความสำเร็จของโครงการ
6.ติดตามการเก็บเงินจากลูกค้า พร้อมการประสานงานทั้งด้านเอกสารและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการติดตามและ จัดทำ รายงานหนี้ที่เกินกำหนดเวลาให้เครดิตตามระเบียบบริษัทฯ (ถ้ามี)
7.รับผิดชอบในการประชาสัมพันธ์ สื่อสาร และประสานงานในโครงการ งานกิจกรรมและอื่นๆ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ทีดีแก่ บริษัทฯ รวมทั้งสร้างเครือข่ายใหม่ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
8.สร้างรายได้ใหม่ๆ เมื่อบริษัทฯ ต้องการ
9.โครงการพิเศษและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Employee Welfare:

1.ประกันกลุ่ม PA(ประกันอุบัติเหตุ)
2.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(ทิสโก้)
3.ค่ารักษาพยาบาล
4.ค่าทันตกรรม
5.ชุดยูนิฟอร์มบริษัทฯ
6.การฝึกอบรมพัฒนาความรู้
7.วันหยุดพักผ่อนประจำปี
8.สวัสดิการเงินค่าท่องเที่ยว(อายุงาน 5ปี-10ปี)
9.ตรวจสุขภาพประจำปี
10.ค่าเลี้ยงดูบุตร
11.ค่าช่วยเหลืองานศพ+พวงหรีด
12.ค่าช่วยเหลือมงคลสมรส
13.สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

เอกสารประกอบการสมัคร:

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.เรซูเม่(โดยละเอียด)
4.Transcript
5.สลิปเงินเดือน(เดือนล่าสุดก่อนการสมัครงาน) หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน(ไม่เกิน2เดือน)

หมายเหตุ:

1.ผู้สมัครต้องดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร , หนังสือให้ความยินยอม การเก็บรวบรวมใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และ กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
2.ให้ผู้สมัครส่งเอกสารการสมัครตามข้อ 1. และ “เอกสารประกอบการสมัครทั้ง 5 รายการ” ให้ครบถ้วนมาที่ recruit@mice.co.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :

ติดต่อฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และบริหารงานทั่วไป ในวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เวลา 09:00-12:00 น. และ เวลา 13:00-18:00 น.
Tel : 064-164-5445 (คุณต้อม หรือ คุณโอห์ม)

Download