th MICE & COMMUNICATION

Current Job Openings

Event Assistant Project Manager (Technician / ประสานงานภาครัฐและเอกชน)

ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนงานบริหารงานโครงการอิเวนต์ (เชี่ยวชาญงานวิ่ง / ประสานงานภาครัฐและเอกขน)

จำนวน 3 อัตตรา
About You:

วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรีขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขาวิชา)
เพศ: ไม่จำกัด
อายุ: 25 ปีขึ้นไป
ประสบการณ์: 3-5 ปีขึ้น (ในสายงานอิเวนต์)

Key Responsibilities:

1.ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้จัดการโครงการบริหารอีเว้นท์ในการทำงานโครงการ ภายใต้การประสานงานภายในทีมเพื่อสนับสนุนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และให้ได้ยอดขายตามเป้าหมายที่กำหนด
2.เป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานโครงการ ทั้งด้านสถานที่ บุคลากรและอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในโครงการ ภายใต้ความสัมพันธ์อันดี และภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
3.ทำหน้าที่รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลในการทำงานโครงการ เพื่อส่งให้กับผู้จัดการโครงการบริหารอีเว้นท์และผู้ร่วมทีม รวมทั้งจัดทำการออกเอกสารภายในและภายนอกต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับงานโครงการตามกรอบเวลาที่กำหนด
4.รวบรวมข้อมูลเพื่อสรุปงานพร้อมจัดทำรายงานตามกรอบเวลาที่กำหนด
5.วางแผนและจัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายในส่วนที่รับผิดชอบ ติดตามผลการทำงานของทีมงานภายใน สรุปค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่แตกต่างจากประมาณการอย่างมีนัยสำคัญเพื่อส่งให้ผู้จัดการโครงการบริหารอีเว้นท์
6.ติดตามการเก็บเงินจากลูกค้า พร้อมการประสานงานทั้งด้านเอกสารและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการติดตามหนี้ที่เกิน กำหนดเวลาให้เครดิตตามที่ได้รับมอบหมาย (ถ้ามี)
7.โครงการพิเศษและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Employee Welfare:

1.ประกันกลุ่ม PA(ประกันอุบัติเหตุ)
2.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(ทิสโก้)
3.ค่ารักษาพยาบาล
4.ค่าทันตกรรม
5.ชุดยูนิฟอร์มบริษัทฯ
6.การฝึกอบรมพัฒนาความรู้
7.วันหยุดพักผ่อนประจำปี
8.สวัสดิการเงินค่าท่องเที่ยว(อายุงาน 5ปี-10ปี)
9.ตรวจสุขภาพประจำปี
10.ค่าเลี้ยงดูบุตร
11.ค่าช่วยเหลืองานศพ+พวงหรีด
12.ค่าช่วยเหลือมงคลสมรส
13.สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

เอกสารประกอบการสมัคร:

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.เรซูเม่(โดยละเอียด)
4.Transcript
5.สลิปเงินเดือน(เดือนล่าสุดก่อนการสมัครงาน) หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน(ไม่เกิน2เดือน)

หมายเหตุ:

1.ผู้สมัครต้องดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร , หนังสือให้ความยินยอม การเก็บรวบรวมใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และ กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
2.ให้ผู้สมัครส่งเอกสารการสมัครตามข้อ 1. และ “เอกสารประกอบการสมัครทั้ง 5 รายการ” ให้ครบถ้วนมาที่ recruit@mice.co.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :

ติดต่อฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และบริหารงานทั่วไป ในวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เวลา 09:00-12:00 น. และ เวลา 13:00-18:00 น.
Tel : 064-164-5445 (คุณต้อม หรือ คุณโอห์ม)

Download