th MICE & COMMUNICATION

message form Managing Director

สารจากกรรมการผู้จัดการ

คุณรัฐ จิโรจน์วณิชชากร
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไมซ์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น ก่อตั้งขึ้นด้วยปณิธานที่ดำเนินธุรกิจออร์แกไนเซอร์ ให้บริการรับจัดงานอีเว้นท์ และงานประชุมสัมมนา ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ฝ่าฟันอุปสรรคและความท้าทายต่างๆ มากมาย ส่งผลให้ธุรกิจเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในปี 2558 บริษัทฯ ได้เล็งเห็นโอกาสในการขยายงานที่จะเป็นผู้นำทางด้าน Sport Event Management จัดงานวิ่ง อันดับ 1 ของประเทศไทย และระดับชั้นนำของโลก การขยายงานครั้งนี้ส่งผลต่อการขับเคลื่อนธุรกิจสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน


ในฐานะที่บริษัทฯ เป็นผู้นำทางด้าน Sport Event Management ได้เล็งเห็นถึงการยกระดับงานวิ่งในประเทศไทยให้ได้มาตรฐานสากล ภายใต้ความสำเร็จจากการจัดงานบางแสน21 ฮาล์ฟมาราธอนงานแรกและงานเดียวของโลก ที่ได้รับรองมาตรฐานระดับ Platinum Label ซึ่งเป็นมาตรฐานขั้นสูงระดับโลก จาก World Athletics อันเป็นใบเบิกทางที่ดีให้กับประเทศไทยที่จะก้าวไปสู่การเป็นเมือง Sport Tourism ทำให้นักวิ่งจากทั่วโลกต้องการที่จะเข้ามาร่วมวิ่งในงานนี้ เปรียบเหมือนงาน Marathon Majors ที่นักวิ่งต้องปักมุดรอ นับเป็นการตอกย้ำภารกิจที่บริษัทฯ สามารถสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศ


สำหรับปี 2565 ต่อเนื่องมาจนถึงปี 2566 เป็นปีที่ประเทศไทยเริ่มฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ จากที่ทั่วโลกต้องเผชิญกับวิกฤติการระบาดของโควิด-2019 มายาวนานกว่าสามปี ทั้งนี้นโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาล ส่งผลให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเข้าสู่สภาวะปกติ ทางบริษัทฯได้มีการวางแผนรองรับสถานการณ์ต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้บริษัทสามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้เต็มรูปแบบ โดยเฉพาะการจัดงานวิ่งบางแสนซีรีส์ที่รักษามาตราฐานการจัดการแข่งขันให้ได้มาตราฐานที่ดี พร้อมกับความภาคภูมิใจในการฉลอง WA Platinum Label ใบแรกของโลกจากงานบางแสน21 ขึ้นแท่น 1 ใน 5 ฮาล์ฟมาราธอนที่ดีทีสุดของเอเซีย โดยในปี 2567 เราพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นผู้จัดงานวิ่งในแถบประเทศอาเซี่ยน เพื่อนำไปสู่เป้าหมายในอนาคตที่จะเป็นฮาล์ฟมาราธอนอันดับ 1 ของโลกให้ได้


ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ประกอบธุรกิจบนพื้นฐานแห่งคุณธรรม จริยธรรมตามจรรยาบรรณแห่งธุรกิจ รวมถึงการควบคุมดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักการแห่งบบรรษัทภิบาล สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่ม ภายใต้แนวคิดทำธุรกิจควบคู่ไปกับความยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นการจัดงานวิ่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและช่วยลดภาวะโลกร้อน งานวิ่งสีเขียวพร้อมการรณรงค์ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยกัน รวมถึงกิจกรรมรณรงค์การแยกขยะอย่างจริงจังและนำไปจัดการต่อจนจบกระบวนการ


นอกจากนี้แล้วบริษัทฯได้ตระหนักถึงหลักแห่งมนุษยธรรมจึงได้ร่วมสนับสนุนการทำงานด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ลี้ภัย ผู้พลัดถิ่นจากสงคราม และความรุนแรงทั่วโลกกับ UNHCR หน่วยงานของ UN ที่ก่อตั้ง ทุกก้าวของการวิ่ง คือส่วนหนึ่งในการสร้างความเปลี่ยนแปลงในวิกฤตผู้ลี้ภัยที่ตอนนี้มีจำนวนมากกว่า 100 ล้านคนทั่วโลก


ในนามของคณะผู้บริหารบริษัท ไมซ์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด ขอขอบคุณ ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม อันได้แก่ พันธมิตรทางธุรกิจ สถาบันการเงิน ผู้ถือหุ้น สปอนเซอร์ ลูกค้าทุกท่าน ตลอดจนพนักงานทุกคนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจช่วยดำเนินธุรกิจด้วยความเสียสละ ส่งผลให้บริษัทประสบความสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้ พร้อมก้าวเข้าสู่การเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืนต่อไป